§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Cudne Historie, dostępny pod adresem internetowym www.cudnehistorie.pl prowadzony jest przez Monikę Talko i Leszka Talko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Cudne Historie Monika Talko Leszek Talko sc, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1231471556, REGON 386470330

§ 1 Definicje 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Cudne Historie Monika Talko Leszek Talko sc, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym cudnehistorie.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępne w Sklepie książki spersonalizowane będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem 

 1. Adres Sprzedawcy: Złotokłos ul. Wierzbowa 3 05-504 woj mazowieckie
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@cudnehistorie.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 693540818
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 26114020040000310280192882
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne i Akceptacja Regulaminu 

 1. Korzystanie przez Klientów ze Sklepu internetowego wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym, akceptuje Regulamin przy składaniu zamówienia.
 3. Klient korzystający z formularza kontaktowego akceptuje Regulamin przy korzystaniu z tej usługi.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 5. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu chrome, safari, Opera.
 6. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 7. włączona obsługa plików cookies,
 8. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Informacje ogólne 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6. Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres mejlowy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Korzystanie z newslettera następuje po podaniu w zakladce „newsletter”widocznej na stronie sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej na który mają być przysyłane informacje o nowościach w sklepie internetowym i kliknięciu pola „zapisz się”.
 6. Usługa „newsletter” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi przez wysłanie stosownego żądania na adres elektroniczny sklepu lub pisemnie na adres wspomniany na wstępie.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, uzupełnić dane w procesie personalizacji książki, oraz dodać zdjęcie, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.
 3. Podać swoje dane i adres na który ma być dostarczony Produkt, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do formularza, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” i wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności oraz opłacić zamówienie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za jakość zdjęcia dostarczonego przez Klienta, jak również za inne błędy przez niego spowodowane, w szczególności podanie błędnego imienia i nazwiska osoby, której dedykowany jest Towar lub innych danych podawanych przez klienta.
 7. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Zamówienia składane po godz 17 w dni powszedne oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywanego następnego dnia roboczego.

§ 8 Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Sklepie internetowym

 1. Sprzedawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Sklepu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych części w szczególności oferowanym w nim produktów, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Sprzedawcy, chyba że w Sklepie internetowym wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w części elementów sklepu, w szczególności ilustracji zawartych w wystawionych do sprzedaży książkach oraz tekstu książek za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
 4. W celu realizacji złożonego zamówienia (dopasowanie i zamieszczenie w książce) Klient udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanego przez Klienta zdjęcia na następujących polach eksploatacji
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
  b) utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika.
 5. W zakresie udzielenia licencji na zdjęcie, o którym mowa w ust. 4, Klient oświadcza, że nie narusza ono praw osób trzecich oraz, że przyjmuje on wobec Sklepu internetowego pełną odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem ze zdjęcia, podnosić przeciwko Sklepowi internetowemu jakichkolwiek roszczeń.
 6. Sprzedawca oświadcza, że wykorzystuje przesłane przez Klienta zdjęcie wyłącznie w celu dopasowania i zamieszczenia go w książeczce, która następnie przesyłana jest Klientowi. Po wydrukowaniu i wysłaniu książki, wszelkie nadesłane zdjęcia kasowane są przez Sprzedawcę z serwera.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 9 Produkty

 1. Produktem sprzedawanym przez Sklep internetowy mieszczący się pod adresem cudnehistorie.pl są książki spersonalizowane.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie są unikalne i wytwarzane każdorazowo na zamówienie klienta.
 3. Szczegółowe opisy Produktu znajdują się na stronie Sklepu.

§ 10 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Płatności dokonywane są na konto Sprzedawcy, tj. za pośrednictwem Przelewu bankowego lub Przelewu elektronicznego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty.
 2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Podane ceny towarów zawierają koszt dostawy na terenie Polski.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 4. Przesyłka kurierska.
 5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 6. Dostawa do paczkomatu.
 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 11 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Maksymalny czas zrealizowania dostawy wynosi 14 dni roboczych plus dostarczenie towaru do klienta w zależności od wybranej przez niego formy dostawy.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.
 8. W przypadku dostawy Produktu poza granice Polski Klient powinien przed dokonaniem zamówienia skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia kosztów przesyłki.
 9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 10. Sprzedawca wystawia Klientowi dowód zakupu i doręcza go drogą elektroniczną.

§ 12 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb jaką jest personalizowana książka.
 2. Jeśli Produkt jest wadliwy z winy leżącej po stronie Sprzedawcy zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie 14 dni roboczych.

§ 13 Reklamacja i gwarancja

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym pochodzą od Sprzedawcy i są oryginalne.
 2. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt bez wad oraz odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z umową, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu ze złożonym zamówieniem.
 4. Reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu oraz pisemną informacją o przyczynie reklamacji (ewentualnie o preferowanym sposobie rozwiązania reklamacji) powinien być dostarczony przez Klienta na adres Sprzedawcy wskazany w §3 pkt 2.
 5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów gromadzone przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Postawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych wynikające z ustawy o ochronie danych (z dnia 29 sierpnia 1997r.) oraz ustawy o świadczeniu usług elektronicznych (z dnia 18 lipca 2002 r)
 4. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane nieupoważnionym osobom. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony danych osób, których one dotyczą stosując odpowiednie środki techniczne i administracyjne zapewniające ochronę danych.
 6. Sprzedawca zachowuje dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą, a Klientem jest sąd właściwy według siedziby Sprzedającego.